Algemene voorwaarden

1. Onze algemene en bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn tegenstelbaar aan onze klanten en worden beschouwd als zijnde aanvaard door hen, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met hun eigen voorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van onze kopers. De ontoepasselijkheid van een bepaling van onze voorwaarden (door ons goedgekeurd) doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

2. Alle producten die door ons aangeboden worden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze webshop aangeboden worden en voor een periode vermeld in een publiciteit onder welke vorm dan ook. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor zetfouten die in onze aanbiedingen voorkomen. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden ,zonder voorafgaand bericht. Onze aanbiedingen zijn voorzien van een tijdslimiet afhankelijk van de productgroep.

3. Alle steriele producten worden enkel verkocht aan zorgprofessionals met een RIZIV-nummer. Bij enige vorm van misbruik of inbreuk behoudt Cumerco bv zich het recht de bestelling te annuleren en/of terug te roepen.

4. De leveringstermijnen zijn slechts ter informatie vermeld en kunnen niet gewaarborgd worden. De vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, noch tot enige vergoeding, noch tot een weigering van de goederen door de koper. De bestellingen met een leveringstermijn langer dan 1 maand worden aanvaard onder voorbehoud van prijsstijging die door onze eigen leveranciers worden toegepast.

5.  Alle goederen reizen op risico van de klant. Levering is volledig gratis bij bestelling van min. 99 euro incl.BTW. Orders <99€ excl. BTW worden verhoogd met transportkosten. 

6. Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de hoedanigheid tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. Het aankoopfactuur is steeds nodig voor de garantie te waarborgen.

7.  Een order zal pas verwerkt worden nadat de betaling voltrokken is. Bij het ontbreken van een betaling zal het order niet verwerkt worden en distantiëren we ons van elk mogelijk gevolg naar aanleiding  van deze niet-verwerking.

8.  Al onze facturen en koopwaar zijn contant betaalbaar netto zonder korting. Andere kredietvoorwaarden na goedkeuring van uw dossier. Alle goederen blijven eigendom van Cumerco, tot op het ogenblik van volledige betaling.


9. Alle contracten getekend door Cumerco bv worden uitsluitend aan het Belgisch recht onderworpen. Alleen de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd.

10. Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in EURO incl BTW en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten. Cumerco bv is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten.

11. Producten specifiek besteld voor een patiënt/persoon en producten op maat gemaakt voor een patiënt/persoon worden niet retour genomen, noch terugbetaald.