Algemene voorwaarden

1. Onze algemene en bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn tegenstelbaar aan onze klanten en worden beschouwd als zijnde aanvaard door hen, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met hun eigen voorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van onze kopers. De ontoepasselijkheid van een bepaling van onze voorwaarden (door ons goedgekeurd) doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

2. Alle producten die door ons aangeboden worden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze webshop aangeboden worden en voor een periode vermeld in een publiciteit onder welke vorm dan ook. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor zetfouten die in onze aanbiedingen voorkomen. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden ,zonder voorafgaand bericht. Onze aanbiedingen zijn voorzien van een tijdslimiet afhankelijk van de productgroep.

3. Alle steriele producten worden enkel verkocht aan zorgprofessionals met een RIZIV-nummer. Bij enige vorm van misbruik of inbreuk behoudt Cumerco bv zich het recht de bestelling te annuleren en/of terug te roepen.

4. De leveringstermijnen zijn slechts ter informatie vermeld en kunnen niet gewaarborgd worden. De vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, noch tot enige vergoeding, noch tot een weigering van de goederen door de koper. De bestellingen met een leveringstermijn langer dan 1 maand worden aanvaard onder voorbehoud van prijsstijging die door onze eigen leveranciers worden toegepast.

5.  Alle goederen reizen op risico van de klant. Levering is volledig gratis bij bestelling van min. 125euro incl.BTW. Orders <125€ excl. BTW worden verhoogd met transportkosten. 

6. Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de hoedanigheid tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. Het aankoopfactuur is steeds nodig voor de garantie te waarborgen.

7.  Een order zal pas verwerkt worden nadat de betaling voltrokken is. Bij het ontbreken van een betaling zal het order niet verwerkt worden en distantiëren we ons van elk mogelijk gevolg naar aanleiding  van deze niet-verwerking. Bij niet-betaling van de goederen binnen de vervaldatum van 30 dagen, inclusief de 2 daarop volgende herinneringen per schriftelijke vorm (post of mail), gaan wij over tot de procedure van verwijlintrest ten bedrage van € 40,00. Deze wordt opgesteld in de vorm van een nieuwe, bijkomende factuur en is onmiddellijk te betalen. Bij het uitblijven van beide betalingen, worden gerechterlijke stappen ondernomen via deurwaarder. 

8.  Al onze facturen en koopwaar zijn contant betaalbaar netto zonder korting. Andere kredietvoorwaarden na goedkeuring van uw dossier. Alle goederen blijven eigendom van Cumerco, tot op het ogenblik van volledige betaling.


9. Alle contracten getekend door Cumerco bv worden uitsluitend aan het Belgisch recht onderworpen. Alleen de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd.

10. Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in EURO incl BTW en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten. Cumerco bv is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten.

11. Producten specifiek besteld voor een patiënt/persoon en producten op maat gemaakt voor een patiënt/persoon worden niet retour genomen, noch terugbetaald. 

 

12. Verhuurvoorwaarden Cumerco

Bij aanvraag van een huurovereenkomst via telefoon of schriftelijk per mail verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden, en meer specifiek met onderstaande huurvoorwaarden.

Onder verhuring verstaan wij het in beschikbaarheid stellen van een afgesproken goed (bijv. alternating matras, spuitaandrijver, ziekenhuisbed, …) door Cumerco aan de klant volgens afgesproken betalings- en leveringsmodaliteiten. De huurperiode vangt aan op moment van levering bij de klant.

Facturatie is afhankelijk van het type gehuurde goed waarbij ofwel per dag, ofwel per week, ofwel per maand gefactureerd wordt aan de klant na afloop van deze periode. Elke nieuwe begonnen periode, afhankelijk van de periodiciteit zoals hierboven omschreven, telt als het gebruik van een volledige periode.

De afgesproken waarborg betreft nadrukkelijk geen voorafbetaling op de te betalen huursom en is ook geen afkoopsom voor enig risico op beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde goed. De waarborg is afhankelijk van het gehuurde goed en zal, afhankelijk van de waarde, hoger liggen. Bij aanvang van de huur heeft de klant uiterlijk 5 dagen om het afgesproken bedrag van de waarborg op rekening van Cumerco over te maken.

Op het einde van de huurperiode is Cumerco gerechtigd om de verschuldigde bedragen met de ontvangen waarborgsom te verrekenen. De waarborg wordt terugbetaald indien de huurder aan alle verplichtingen voldaan heeft.

 

Indien er een volledige buitengebruikstelling door onder andere kwaad opzet of misbruik, foutief gebruik of buitensporig gebruik van het gehuurde goed wordt vastgesteld na afloop van de huurperiode, is de klant gehouden tot betaling van het volledige aankoopbedrag van het gehuurde goed zoals vermeld op de website van Cumerco op datum van vaststelling.

Bij diefstal, ontvreemding of verduistering van het gehuurde goed zal de klant gehouden zijn tot betaling van het volledige aankoopbedrag van het gehuurde goed zoals vermeld op de website van Cumerco op datum van vaststelling.. Onder ontvreemding verstaan wij het verloren gaan van eventuele zending per post (bijv. bij een spuitaandrijver), waarbij geen bewijs van aflevering kan worden afgeleverd aan Cumerco. Indien blijkt dat na aangifte van verliesprocedure van de verzekerde verzending een volledige terugbetaling door de partij van verzending niet mogelijk is, is de klant gehouden tot volstorting van het resterende bedrag.

In geval van defect is de klant gehouden om Cumerco hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen, uiterlijk 24u na vaststelling. Onder defect verstaan wij onder andere technisch defect, stroomstoring, defect van stroomkabel, … waarbij een herstelling mogelijk is. Cumerco zal dan onder de afgesproken voorwaarden een alternatief voorzien op zo kort mogelijke termijn en zal hiervan de klant op de hoogte houden. De periode waarbij het gehuurde goed buiten gebruik is of niet langer in het bezit van de klant, zal van de huurperiode afgetrokken worden in duurtijd. Indien herstelling mogelijk is, is de klant gehouden tot betaling van deze herstelkosten.

Onderverhuring aan derden is verboden.